Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

profesionálna

starostlivosť

pre vás a vašich najbližších

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytujeme významnú zdravotnú starostlivosť o ľudí všetkých vekových kategórií. Zdravotné výkony, napr. podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod. sú uskutočňované špeciálnou zdravotnou sestrou v domácom prostredí.

Zdravotnícky materiál a lieky predpisuje ošetrujúci lekár.

Ako postupovať?

null

1. Vyplňte tlačivo

Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
null

2. Tlačivo dáte lekárovi

Tlačivo dáte vyplniť Vášmu všeobecnému lekárovi

3. Doručíte vyplnené tlačivo

Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy.
null

4. Poskytovanie starostlivosti

Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).

Spoznajte nás

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Registrovaná sestra s viacročnou praxou s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v odbore ošetrovateľstvo a pedagogika, s ukončenou špecializáciou v komunite. Podporuje a udržuje profesionálny imidž v ošetrovateľstve, podieľa sa na rozvoji profesionálnej ošetrovateľskej praxe. Prispieva ku vzdelávaniu a profesionálnemu rozvoju sestier, vystupuje ako odborný asistent a efektívna mentorka pre Slovenskú zdravotnú univerzitu. Pôsobí ako odborný garant.

IVANA BERECOVÁ

IVANA BERECOVÁ

Koordinátorka so stredoškolským vzdelaním, poskytuje pacientom a ošetrujúcim lekárom odborné informácie v rámci kontinuálnej starostlivosti. Vykonáva administratívne práce, výkazníctvo pre zdravotné poisťovne a koordinuje prácu sestier podľa náplne práce a súhlas zo starostlivosťou. Zodpovedá za presnú evidenciu zdravotných výkonoch, podľa podmienok určených zdravotnými poisťovňami.

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
ukončenou špecializáciou v komunite. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych
a chronických rán, s paliatívnym ošetrovateľstvom. Jej ošetrovateľská starostlivosť je
zameraná najmä na manažment výživy pri orálnom príjme potravín.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

BILOVSKÁ RENÁTA

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s ukončenou špecializáciou
v komunite. Má dlhodobé skúsenosti na oddeleniach FN Bratislava a Banská Bystrica
v odbore urológia, neurológia, psychiatria a v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
v Nemecku u pacientov v bdelej kóme.

ALENA KRCHNÁKOVÁ

ALENA KRCHNÁKOVÁ

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s 12 ročnou praxou, ukončenou špecializáciou v komunite. Odborné a praktické skúsenosti získala na kožnom oddelení. T.č. študuje externe na Trnavskej univerzite odbor ošetrovateľstvo. Ako špecialistka sa venuje ošetrovaniu a liečeniu chronických rán, stómií.

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa v odbore ošetrovateľstvo, ukončená špecializácia v komunite, u onkologických pacientov, v odbore vnútorné lekárstvo. Má dlhodobé skúsenosti v ošetrovaní stómii, chronických rán. Zároveň je aj mentorkou a vedie odbornú prax pre študentov v odbore ošetrovateľstvo na SZU. Prejavuje empatické skúsenosti o pacientov v terminálnom štádiu onkologických ochorení.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Mgr. LUCIA VLČKOVÁ

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

BC.MONIKA KOŠŤÁLOVÁ

Registrovaná sestra s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstva I. stupňa. Zodpovedá za kvalitu ošetrovateľskej praxe v súlade so štandardami v ambulantnej praxi. Podieľa sa aktívnom na vyhľadávaní pacientov podľa rozličných diagnóz a vekových kategórii. Je aktívna pri edukácii a preventívnych opatrení v komunitnej praxi

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

SLÁVKA TARANDOVÁ

Registrovaná sestra na SZŠ, špecialistka v odbore chirurgie. Má odborné skúsenosti
nadobudla na chirurgickom oddelení FN Trnava. Je odporný poradca pri
nefrologických ochoreniach v domácom prostredí a zabezpečuje peritonálnu dialýzu.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

ANDREA KOVÁČOVÁ

Registrovaná sestra so stredoškolským vzdelaním na SZŠ s 30 ročnou praxou, s ukončenou špecializáciou v odbore klinická onkológia. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych, chronických a tumoróznych rán.

Kto ma nárok?

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie.
Chronicki chorí a imobilni pacienti

Chronicki chorí a imobilni pacienti

Ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia.
Headder

Rizikové skupiny obyvateľstva

Neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.
iPhone-XR-XS-Max-–-14

Pacienti, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0
OŠETROVATEĽOV
0
ROKOV NA TRHU

Poskytované služby

Výkony jednorázové - nehradené zdravotnou poisťovňou

– starostlivosť o inkontinentných (jednorázová katetrizácia len u ženy, zavedený permanentný katéter /PMK/ u ženy, starostlivosť o PMK)
– podávanie injekcie do svalu, pod kožu
– odbery biologického materiálu a glykémie
– meranie fyziologických funkcii

Výkony - hradené zdravotnou poisťovňou

– komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
– pri komatóznych stavoch, z akýchkoľvek príčin
– u dlhodobo chorých , pripútaných na lôžko
– intenzívna starostlivosť u geriatrických pacientov
– polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín a chronických rán
– starostlivosť o tracheálnu kanylu
– odsávanie pacienta v domácom prostredí
– kyslíková terapia v domácom prostredí
– zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu
– podávanie výživy sondou
– ošetrenie stómie
– podávanie infúzií
– starostlivosť o rany po operáciach a úrazoch
– iné výkony podľa usmernenia agentúry (prípadne poskytnutie predlekárskej pomoci)

Naši spokojní klienti

Mirka Galiová

klientka ADOS

Chcela by som veľmi pekne poďakovať Alenke Krchnákovej za obetavý a ľudský prístup pri starostlivosti o môjho chorého otca. Nikdy som sa nestretla s takým príjemným a priateľským prístupom. Ešte raz Vám patrí veľké ďakujem, za celú moju rodinu!

Jana Ďuriášová

klientka ADOS

Vážený pán PhDr. Karol Kleinmann, chcela by som sa Vám touto formou poďakovať za poskytovanie ošetrovateľskej služby pani Zuzany Maderovej, ktorá ma pravidelne navštevuje a pomáha mi pri liečení mojich rán. Predovšetkým by som chcela vyzdvihnúť jej ľudský prístup a neustály optimizmus, ktorým ma pri mojom utrpení obdarováva. Na záver Vám posielam jedno veľké ĎAKUJEM, za to že poskytujete takéto služby s neuveriteľne príjemným personálom.

Cenník

Cenník poskytovaných služieb

– Návšteva v pracovných dňoch (4,00€)
– Návšteva v dňoch pracovného voľna (10,00€)
– Výmena a starostlivosť permanentného katétra (10,00€)
– Odmeranie TK, P a TT (2,00 €)
– Cievkovanie ženy (7,00€)
– Aplikácia bioptronovej lampy – 10 dní (10,00 €)
– Odsávanie pacienta (6,00€)
– Aplikácia liečiva s.c, i.m. (2,00 €)
– Aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára (6,00€)
– Podanie a sledovanie inf. 250 ml podľa ord. lekára /1 hod (7,00€)
– Podanie a sledovanie inf. 500 ml podľa ord. lekára /1 hod (14,00€)
– Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára (4,00€)
– Ošetrenie dekubitu do 5cm² (5,00€)
– Ošetrenie dekubitu nad 5cm² (7,00€)
– Výber stehov z operačnej rany do 5cm² (4,00€)
– Výber stehov z operačnej rany nad 5cm² (6,00€)
– Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) do 5cm² (7,00€)
– Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) nad 5cm² (8,00€)
– Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška (5,00 €)
– Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min. (8,00 €)
– Polohovanie u imobilného pacienta (6,00 €)
– Odber krvi venepunkciou 1 kontajner (3,00 €)
– Odber kapilárnej krvi (3,00€)
– Kontrola glykémie glukomerom (2,00 €)
– Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta – 1 tampón (3,00 €)
– Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
– Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
– Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)
– Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
– Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
– Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)
– Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu (4,00 €)
– Donáška liekov, zdrav. pomôcok (4,00 €)
– Kŕmenie pacienta sondou (6,00 €)
– Ošetrovateľská hygiena pri sacrálnej preležanine (4,00 €)
– Bandáž dolných končatín (4,00€)
– Príjem klienta do agentúry a odobratie sesterskej anamnézy – samoplátca zdravotných výkonov (23,00 €)
– Administračný poplatok – klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa (15,00€)
– Poplatok za ošetrenie v objednaný čas od 7:00 do 13:00 hod (9,96 €)

Sídlo

Komárnická 11
821 03 Bratislava

Kontaktne údaje

tel.: +421 905 577 994, 02/4342 9039
e-mail: ados@salvus.sk

Pobočka Trnava
tel.: +421 948 556 557, 02/4342 9039

Fakturačne údaje

IČO 31391303
DIČ 2020874570

Máte otázku?

Všetky polia sú povinné